Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Неділя, 14 серпня, 07:07:33

Про весняний призоврозповіли у Чернігівському обласному військовому комісаріаті

23.03.2017   13:42Агенцiя

Протягом квітня-травня на строкову службу до лав Збройних сил України буде призвано 415 юнаків віком від 20 до 27 років з Чернігівської області.

Про це під час брифінгу повідомив військовий комісар Чернігівського обласного військового комісаріату полковник Олександр Криворучко.

Строковики будуть проходити навчання у центрах: смт. Десна (сухопутні війська), Миколаїв (військово-морські сили), Київ (національна гвардія) та Чернігів (державна спецслужба транспорту).

Військовий комісар наголосив: «Згідно Указу Президента України від 24 лютого 2017 року №44/2017 відправці до військових частин підлягають юнаки віком від 20 до 27 років. Але прибувати до військових комісаріатів повинні всі призовники від 18 років для визначення стану здоровя та надання відстрочки від призову». Також він зазначив, що солдати, які несуть строкову службу, не будуть виконувати завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Строковики можуть направлятися до бойових частин, але до бойових дій не залучатимуться.

За словами Олександра Криворучка, призовникам буде виплачуватися разова грошова допомога в сумі двох прожиткових мінімумів (у березні це 3088 грн.).
 
 Згідно Кодексу законів про працю за працівником, призваним на строкову службу, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві або установі, незалежно від форми власності та підпорядкування.

Нагадав Олександр Криворучко про відповідальність в разі неявки до військомату або ухилення від проходження служби. За осінній призов 2016 року за порушення Закону України «Про військовий обовязок і військову службу» в області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані по 20 призовникам. З них, двоє були осуджені на два роки позбавлення волі з умовним терміном. Щодо решти проводяться досудові розслідування.

Також під час брифінгу військовий комісар пояснив у яких випадках згідно ст.17 Закону України «Про військовий обовязок і військову службу» призовник отримує відстрочку за сімейними обставинами, за станом здоров’я, для отримання освіти та продовження професійної діяльності.

Стаття 17. Відстрочка від призову

1. Вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається призовникам за рiшенням районної (мiської) призовної комiсiї у випадках, передбачених цим Законом.

2. Вiдстрочка вiд призову за сiмейними обставинами, за їх бажанням, надається призовникам, якi мають:
а) непрацездатних батька i матiр чи непрацездатного батька або непрацездатну матiр, якщо вони не мають iнших працездатних осiб, зобов'язаних вiдповiдно до законодавства їх утримувати, незалежно вiд того, проживають вони разом з непрацездатними батьками чи нi. Непрацездатнiсть батькiв визначається у порядку, передбаченому законодавством;
б) рiдних братiв i сестер вiком до 18 рокiв, якщо вони не працюють, або старших, якщо вони незалежно вiд вiку є iнвалiдами I чи II групи, у разi вiдсутностi iнших осiб, якi зобов'язанi їх утримувати;
в) одного з батькiв, у яких на утриманнi перебувають двоє i бiльше неповнолiтнiх дiтей, до виповнення старшому з неповнолiтнiх 18 рокiв.
Вiдстрочка вiд призову за сiмейними обставинами, за їх бажанням, надається також призовникам, якi мають на своєму утриманнi:
а) дитину вiком до трьох рокiв або старше трьох рокiв, яка виховується без матерi у зв'язку з її смертю або за рiшенням суду;
б) двох i бiльше дiтей;
в) дитину-iнвалiда вiком до 16 рокiв;
г) дружину-iнвалiда;
д) непрацездатних осiб, пiд опiкою, пiклуванням або на утриманнi яких перебував призовник, якщо немає iнших працездатних осiб, зобов'язаних вiдповiдно до законодавства їх утримувати.

Вiдстрочка вiд призову надається призовникам на час здiйснення ними опiки чи пiклування, якщо у осiб, над якими встановлено опiку чи пiклування, немає iнших працездатних осiб, зобов'язаних вiдповiдно до законодавства доглядати та утримувати їх.

У разi наявностi в сiм'ї тiльки двох синiв вiдстрочка вiд призову за сiмейними обставинами може надаватися призовниковi, якщо його брат проходить строкову вiйськову службу.

У разi коли призову пiдлягають декiлька синiв одночасно, вiдстрочка може надаватися одному з них за бажанням i пропозицiєю батькiв.

3. Вiдстрочка вiд призову за станом здоров'я, на строк до одного року надається призовникам, якi визнанi пiд час медичного огляду тимчасово непридатними до вiйськової служби.

4. Вiдстрочка вiд призову для продовження навчання надається призовникам, якi навчаються у загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладах, а також у вищих навчальних закладах I i II рiвнiв акредитацiї, до здобуття повної загальної середньої освiти. У разi досягнення такими призовниками 21-рiчного вiку пiд час навчання вiдстрочка втрачає силу.

Студентам, якi навчаються у вищих навчальних закладах, незалежно вiд форм власностi, а також у вищих i середнiх духовних навчальних закладах, вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається один раз на перiод навчання. Особи, вiдрахованi за неуспiшнiсть i недисциплiнованiсть, втрачають зазначене право на вiдстрочку вiд призову. денною формою навчання, - до їх закiнчення;
студентам, якi навчаються у вищих i середнiх духовних навчальних закладах;
випускникам професiйно-технiчних навчальних закладiв - на один рiк за умови їх працевлаштування i роботи за отриманою професiєю;
студентам, якi навчаються у вищих навчальних закладах всiх рiвнiв акредитацiї з денною формою навчання, що здiйснюють пiдготовку фахiвцiв для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань i уклали контракт про направлення їх пiсля закiнчення навчання для подальшого проходження вiйськової служби на посадах офiцерського складу.

Перелiк таких навчальних закладiв та обсяги пiдготовки фахiвцiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстерства оборони України. Вiдстрочка вiд призову на строк до трьох рокiв надається випускникам професiйних навчально-виховних закладiв за їх бажанням пiсля закiнчення цих закладiв для придбання практичних професiйних навичок в умовах виробництва.

Вiдстрочка вiд призову надається також випускникам професiйних навчально-виховних i вищих навчальних закладiв пiсля їх закiнчення за умови роботи в сiльськiй мiсцевостi.

Студентам, якi навчаються у вищих навчальних свiтських та всiх духовних навчальних закладах, вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається один раз на весь перiод навчання.

5. Вiдстрочка вiд призову надається призовникам з вищою педагогiчною освiтою - педагогiчним працiвникам, основним мiсцем роботи яких є загальноосвiтнi навчальнi заклади, на весь перiод їх роботи за спецiальнiстю, а також медичним працiвникам на перiод їх роботи в сiльськiй мiсцевостi за фахом за умови повного завантаження на займанiй посадi.

6. Вiдстрочка вiд призову у зв'язку з депутатською дiяльнiстю та дiяльнiстю як сiльських, селищних i мiських голiв надається призовникам з числа депутатiв i голiв на строк виконання ними цих повноважень.

7. Вiдстрочка вiд призову також надається:

а) призовникам, якi в установленому порядку переселилися з районiв стихiйного лиха, - на строк не бiльше двох рокiв з моменту переселення;
б) у разi ведення призовниками самостiйно або спiльно з батьками селянського (фермерського) господарства - на строк не бiльше трьох рокiв з моменту отримання для цiєї дiяльностi земельної дiлянки;
в) призовникам, якi є священнослужителями i займають посаду в однiй iз зареєстрованих у встановленому порядку релiгiйних конфесiй, - на час роботи священнослужителями;
г) в iнших випадках, не передбачених цим Законом, згiдно з рiшеннями призовної комiсiї Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських призовних комiсiй за поданням районних (мiських) призовних комiсiй.

8. Призовники, яким надано вiдстрочку, зобов'язанi щорiчно до 1 жовтня подавати у вiйськовi комiсарiати документи, що пiдтверджують їх право на вiдстрочку.

9. Призовники, якi втратили пiдстави для надання вiдстрочки, а також особи, якi не мають права на вiдстрочку або пiдстав для звiльнення вiд призову, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, i не призванi з рiзних причин на строкову вiйськову службу у встановленi строки, мають бути призванi пiд час здiйснення чергового призову. кi не мають права на вiдстрочку або пiдстав для звiльнення вiд призову, передбачених статтею 17 цього Закону, i не призванi з рiзних причин на строкову вiйськову службу у встановленi строки, мають бути призванi на службу пiд час здiйснення чергового призову до досягнення ними до дня вiдправки у вiйська 27-рiчного вiку.

Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу

1. Вiд призову на строкову вiйськову службу в мирний час звiльняються громадяни:

  • визнанi за станом здоров'я непридатними до вiйськової служби в мирний час;
  • якi до дня вiдправки на строкову вiйськову службу досягли 25-рiчного вiку;
  • батько (мати), рiдний брат чи сестра яких пiд час проходження вiйськової служби загинули чи померли або стали iнвалiдами. Призовники, якi мають право на звiльнення вiд призову на цiй пiдставi, можуть його не використовувати;
  • якi пройшли вiйськову службу в iнших державах.


2. Вiд призову звiльняються також громадяни, якi закiнчили курс навчання за програмою пiдготовки офiцерського складу або прапорщикiв у навчальних закладах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, iнших вiйськових формувань та мають вiйськовi або спецiальнi звання. (абзац 4 частини 1 статтi 18 у редакцiї Закону N 1669-III вiд 20.04.2000 р.) Вiд призову звiльняються також громадяни, якi закiнчили курс навчання в навчальних закладах органiв внутрiшнiх справ i продовжують службу в системi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

Останні новини Чернігівщини

Розкрито вбивство 7-річної дитини. Батькові повідомлено про підозру

Розкрито вбивство 7-річної дитини. Батькові повідомлено про підозру 15:49

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розкрито вбивство малолітнього хлопчика, яке мало місце на початку червня 2022 року у Прилуцькому районі.

Поліцейські Корюківщини взяли участь у меморіальному молодіжному забігу на честь загиблих воїнів

Поліцейські Корюківщини взяли участь у меморіальному молодіжному забігу на честь загиблих воїнів 15:48

Сьогодні у Мені відбувся молодіжний забіг на знак вшанування пам’яті земляка — Віталія Горбача, а також усіх загиблих захисників України. До нього долучилися й поліцейські місцевого відділення Корюківського райвідділу поліції. Дистанція забігу склала два кілометри.

Допомога пораненим воїнам від чернігівських школярок

Допомога пораненим воїнам від чернігівських школярок 15:32

У Чернігові дівчатка-підлітки вирішили зібрати кошти для поранених воїнів. Діти влаштували імпровізований «магазин» на одній з найбільших вулиць обласного центру, неподалік від місцевого ринку.

Близько 200 «прильотів»: росіяни били з «Градів» по прикордонню Сумщини та Чернігівщини

Близько 200 «прильотів»: росіяни били з «Градів» по прикордонню Сумщини та Чернігівщини 15:29

російські війська обстріляли чотири громади на Сумщині та одну на Чернігівщині.

Чернігівський міський голова зустрівся з волонтерами та представниками громадських організацій з нагоди Дня молоді

Чернігівський міський голова зустрівся з волонтерами та представниками громадських організацій з нагоди Дня молоді 15:24

У Чернігові волонтерів, представників громадських та благодійних організацій, інших об’єднань, що надають підтримку дітям та молоді, нагородили почесними відзнаками Чернігівської міської ради сьогодні, 12 серпня.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини